Contact Us

  • Shenzhen Office

  • Apartment 111A, Block 1, Futa Building, Konka Garden, Shantou Road, OCT Huaqiaocheng, Nanshan District, Shenzhen, China (Postal Code: 518053)
  • Follow Us

  • Contact Information

  • Follow Us